Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering bestaat uit de diensten (communicatie, facilitaire en huisvestingszaken, informatievoorziening en automatisering, informatieveiligheid, inkoop, juridische zaken, personeel en organisatie en planning & control) ter ondersteuning van de uitvoering van de programma’s (het primaire proces). In deze paragraaf hebben wij ook de griffie en de rekenkamercommissie opgenomen.
De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld huisvesting en automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste doelen.
In deze paragraaf worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt. We beschrijven de ontwikkelingen en activiteiten binnen de bedrijfsvoering van onze gemeente. In een goed functionerende bedrijfsvoering organiseren we de interne dienstverlening efficiënt en ondersteunen we de realisatie van beleidsinhoudelijke doelstellingen effectief.

Beleid(skaders)

  • Informatie & Automatiseringsplan 2020-2024 (2021)
  • Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet) (2012)
  • Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet) (2011)
  • Financiële en planning en controlverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) (2021)
  • Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing (2021)

Externe ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het vakgebied van bedrijfsvoering hebben ook te maken met de coronacrisis. Dit heeft effect op de stijl van  leidinggeven, het binden en boeien van medewerkers, het integraal samenwerken en het gebruik van het kantoor. In 2021 gaan we met elkaar uitvinden hoe we deze aspecten gaan oppakken, uitwerken en borgen.

Vanaf 2021 legt het college naar verwachting zelf een rechtmatigheidsverantwoording af in de jaarstukken. Hoewel de wet nog in afwachting is van parlementaire goedkeuring, zijn we in 2020 gestart met de voorbereiding.

Risico's

De risico's liggen op het managen van de gevolgen van de coronacrisis en het  krijgen en houden van een kwalitatief goed personeelsbestand.

Conclusie

Wij hebben onze bedrijfsvoering op orde, maar het kan altijd beter. Hier gaan we ons ook in 2021 extra voor inzetten.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36