Bijlagen

Overzicht budgetten naar 2021

Totaaloverzicht aanvragen overheveling budget van 2020 naar 2021

Nr.

Taakveld

Project

Over te hevelen bedrag

01

0.4 Overhead

Kerngericht werken (projectleiding)

100.000

02

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Ambulantisering GGZ

102.491

03

6.72 Maatwerkdienstverl. 18-

Incidenteel transformatie-budget sociaal domein

100.000

04

6.1 Samenkracht / burgerpart.

Uitvoering kerngericht werken

37.500

05

6.1 Samenkracht/burgerpart.

Invoering van de wet Inburgering

18.891

06

1.2 Openbare orde en veiligheid

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

25.000

07

8.1 Ruimtelijke ordening

Omgevingswet

318.000

08

4.2 Onderwijshuisvesting

Nieuwbouw sporthal Maurik

50.000

09

5.2 Sportaccommodaties

Uitbesteding m.b.t. onroerende zaken

297.895

10

5.5 Cultureel erfgoed

Inhuur projecten artistieke objecten

9.220

11

5.7  Openbaar groen

Hondenpoepbeleid en zwerfafval

4.250

12

5.7 Openbaar groen

Provinciale bijdrage landschap en biodiversiteit

55.000

13

5.7 Openbaar groen

Speeltuinen/inhuur projecten

9.541

14

3.4 Economische promotie

Externe adviezen / Stad Buren Koepelvisie

25.000

15

3.1 Econ. ontwikkeling

Nota/Visie Economie

7.500

16

7.3 Milieu

Transitie warmte

192.000

17

7.3 Milieu

Budget inhuur

77.000

18

0.3 Beheer gebouwen / gronden

Update MJOP/routekaart VNG verduurzaming gem. geb.

34.306

19

4.2 Sportaccommodaties

(woon)projecten

60.000

20

8.1 Ruimtelijke ordening

Projectbudget Voorstraat Lienden

17.000

21

8.3 Wonen en bouwen

Visie wonen en zorg

20.000

Totaal

1.560.594

Gehanteerde uitgangspunten bij toetsing voorstellen tot overheveling budget naar het volgende jaar
Het is het belangrijk om rekening te houden met de volgende 2 uitgangspunten:

  1. Alleen overschotten op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten (dus specifieke projecten) kunnen worden overgeheveld naar 2021.
  2. Het project moet nog niet zijn afgerond.
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36