Strategische opgaven

6. Omgevingswet

Ontwikkelingen

Invoeringsdatum
De nieuwe invoeringsdatum is nu medio 2022. Belangrijkste reden voor het uitstel is dat het Rijk samen met softwareleveranciers het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet af konden krijgen. Zie ook bij de risico's. Voor ons als gemeente betekent het dat we de tijd kregen om een aantal werkprocessen, die als gevolg van de Omgevingswet moeten veranderen, beter kunnen inregelen en testen. Ook betekent het dat we de samenwerking met regiogemeenten, ODR en ketenpartners beter kunnen voorbereiden.

Beleidskaders

Ambitiedocument implementatie Omgevingswet

Risico's

De vaststelling en uitwerking van een aantal onderdelen van de Omgevingswet is nog steeds gaande. Dit geldt bijvoorbeeld voor het DSO. Het DSO is een landelijke voorziening op het internet, waarmee mensen op een overzichtelijke manier ruimtelijke plannen en de regels die gelden voor een initiatief kunnen terugvinden.

Resultaat

 1. Veranderingen in de procedure;
 • We hebben gewerkt aan bewustwording en de werkprocessen om deze veranderingen per  2022 mogelijk te maken. Zo hebben gesprekken plaatsgevonden met de ODR, de ketenpartners en ambtelijk intern om de impact van deze veranderingen te bespreken.  
 • We zijn gestart met een regionale werkgroep om de veelvoorkomende eenvoudige procedures te vereenvoudigen en daarvoor een snelserviceformule in het leven te roepen.
 1. Werkprocessen;
 • We hebben in 2020 afspraken gemaakt met ketenpartners wanneer zij betrokken willen zijn bij initiatieven.
 • We hebben een werkwijze vastgelegd voor een intake- en omgevingstafel.
 • We hebben de intaketafel geïmplementeerd in de aanpak van de regietafel.
 • We zijn gestart met een aanpak voor de WKB (Wet kwaliteitsborging Bouw) en Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 • We zijn samen met de regiogemeenten gestart met een gezamenlijk traject om werkprocessen te stroomlijnen en een stroommodel vast te leggen.
 1. Aansluiten op DSO;
 • We hebben een uitgebreide marktoriëntatie gedaan en hebben de aanbesteding voorbereid, die begin 2021 zal plaatsvinden.
 1. Maken van kerninstrumenten
 • We hebben de eerste fase van de omgevingsvisie afgerond.
 • We zijn gestart met een pilot omgevingswet voor een dorp (kern Ingen).
 • We hebben themabijeenkomsten met u georganiseerd om de impact van de omgevingsvisie en het omgevingsplan te bespreken.  

Projectplanning

De planning voor Omgevingswet is als volgt:
Tweede helft 2021: We stellen in het najaar van 2021 de omgevingsvisie vast.
2021: Voor de invoering van de omgevingswet moeten we als gemeente in staat zijn om aanvragen te ontvangen via het DSO en kunnen inwoners informatie over hun locatie en vergunning via het DSO inzien. Ook moeten we vergunningprocedures binnen 8 weken kunnen afhandelen. Voor de invoeringsdatum hebben we alle werkprocessen binnen de gemeente hierop aangepast en de software voor het DSO in gebruik genomen.
2022: Voor het opstellen van het omgevingsplan (als vervanging van alle bestemmingsplannen en verordeningen over de fysieke leefomgeving) en omgevingsprogramma's geldt een overgangstermijn. Daarvoor maken we begin 2022 een planning voor de komende jaren.

Opgave budget

Door het uitstel van de Omgevingswet naar 2022 is een groot aantal investeringen een jaar doorgeschoven. Dat geldt o.a. voor de aansluiting op het DSO, de aanpassing van het zaaksysteem, de omgevingsvisie en het opstellen van het omgevingsplan. Daarom doen wij u een overhevelingsvoorstel. De kosten die tot nu zijn gemaakt blijven binnen de begrootte kosten in de meerjarenbegroting van 2018.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36