Strategische opgaven

5. Dienstverlening

Ontwikkelingen

We zien onze samenleving veranderen in een netwerksamenleving, waarbij inwoners meer regie willen hebben over eigen data en een 24-uurs economie. Ontwikkelingen als een kunstmatige intelligentie en hoogwaardige mobiele netwerken dragen daaraan bij. De digitalisering van dienstverlening heeft een groot effect, net als de ontwikkelende participatiesamenleving. Een goede dienstverlening hangt nauw samen met de ervaren kwaliteit en bestuurskracht van een gemeente.

Beleidskaders

Er zijn geen gemeentelijke beleidskaders

Risico's

Het ontbreken van de visie heeft voor andere opgaven en producten consequenties. Een integrale visie op zowel de interne als de externe dienstverlening moet bijvoorbeeld leidend zijn voor de implementatie van de Omgevingswet en de digitalisering van de dienstverlening zoals beschreven in het informatieplan.

Resultaat

In 2020 hebben we er voor gezorgd dat binnen de geldende coronamaatregelen onze huidige dienstverlening zo goed mogelijk was. Daarnaast hebben we een aantal personele wisselingen gehad. Daardoor heeft het traject om te komen tot een visie op dienstverlening vertraging opgelopen.

Projectplanning

De planning voor de visie op dienstverlening is nu als volgt:
Tweede kwartaal 2021: Vaststellen startnotitie en opstellen visie op dienstverlening.
Derde kwartaal 2021: Visie in de raad ter vaststelling.
Na het vaststellen van de visie op dienstverlening beginnen we met de uitvoering hiervan.

Opgave budget

Vanuit het coalitieakkoord is budget beschikbaar gesteld voor het inhuren van een procesbegeleider voor de visie op dienstverlening en het kerngericht werken. Het opstellen van de visie op dienstverlening past binnen dit budget. Bij deze jaarrekening wordt dan ook voorgesteld het budget over te hevelen naar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36