Jaarrekening

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa zijn niet geactiveerd. De boekwaarde is nihil.

Materiële vaste activa
Door gewijzigde regelgeving in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) van de afgelopen jaren, zijn de materiële vaste activa steeds verder uitgesplitst.

De specificatie van deze uitsplitsing wordt hierna gepresenteerd, waarbij in eerste instantie een totaaloverzicht is gemaakt en daarna een uitsplitsing per onderdeel.

De post materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:

Soort vaste activa
Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Voorziening
afwaardering

Balanswaarde
31-12-2020

Overige investeringen met economisch nut

21.292

20.401

3.901

16.500

Investeringen, waarvoor we ter bestrijding van de kosten een heffing kunnen heffen

6.464

6.474

6.474

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

1.928

2.344

2.344

Gronden uitgegeven in erfpacht.

560

1.748

1.748

Totaal vaste activa

30.244

30.967

3.901

27.066

Er zijn niet veel  grote investeringen geweest in 2020, hetgeen ook blijkt uit de beperkte toename van de balanswaarde. De toename van gronden uitgegeven in erfpacht zijn het gevolg van de uitgifte van een kavel op bedrijventerrein Doejenburg.

Investeringen per categorie

Boekwaarde zonder heffing

Boekwaarde met heffing

(bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2020

Gronden en terreinen

3.257

4.445

19

19

Woonruimten

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

17.430

16.756

0

0

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.891

2.246

6.425

6.438

Vervoermiddelen

18

14

0

0

Machines, apparaten en installaties

455

342

0

0

Overige materiële vaste activa

729

690

20

17

Totaal investeringen

23.780

24.493

6.464

6.474

De toename van de post “Gronden en terreinen” is al besproken bij de eerste tabel van de materiële
vaste activa en wordt veroorzaakt door de uitgifte van de grond in erfpacht op het bedrijventerrein
Doejenburg.
De toename van de boekwaarde bij de post “Grond-, weg- en waterbouwkundige werken” wordt vooral
veroorzaakt door de reconstructie van de kern in Ingen.

Investeringen per categorie

Met economisch nut

Met maatschappelijk nut

(bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2020

Gronden en terreinen

3.276

4.464

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

17.431

16.756

0

0

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

6.438

6.449

1.879

2.235

Vervoermiddelen

16

14

0

0

Machines, apparaten en installaties

455

342

0

0

Overige materiële vaste activa

700

598

49

109

Totaal investeringen

28.316

28.623

1.928

2.344

Zoals al besproken bij de tabel van investeringen met en zonder heffing, wordt de toename van de
boekwaarde van de post Grond-, weg- en waterbouwkundige werken vooral veroorzaakt door de
reconstructie van de kern in Ingen. Dergelijke uitgaven betreffen investeringen met een maatschappelijk nut.
Je ziet dat ook terug in de tabel hierboven, waar in de kolom van investeringen met een maatschappelijk nut de toename is te vinden.

Investeringen per categorie
(x € 1.000)

Balans
31-12-19

Boekwaarde
31-12-2019

Vermeer
-dering

Vermin
-dering

Afschrij
-ving

Bijdragen
derden

Boekwaarde
31-12-2020

Voorziening
afwaarde-ring
gem.huis

Balans
31-12-20

Gronden en terreinen

3.276

3.276

1.238

50

0

0

4.464

0

4.464

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

13.532

17.432

33

224

484

0

16.757

3.901

12.856

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

8.317

8.317

1.104

0

738

0

8.683

0

8.683

Vervoermiddelen

16

16

0

0

2

0

14

0

14

Machines, apparaten en installaties

455

455

9

0

122

0

342

0

342

Overige materiële vaste activa

748

748

112

0

153

0

707

0

707

Totaal investeringen

26.344

30.244

2.496

274

1.499

0

30.967

3.901

27.066

De kolom afschrijving heeft betrekking op de normale afschrijvingen en de eventuele extra
afschrijvingen in het lopende jaar.

De grootste mutaties uit de kolom vermeerderingen hierboven in het boekjaar staan in onderstaand
overzicht vermeld. Zoals eerder aangegeven, is de vermeerdering voor gronden en terreinen een bijzondere.
Het betreft hier geen investering maar een overboeking van de voorraad onder handen werk bouwgrondcomplexen (Doejenburg) naar de voorraad grond uitgegeven in erfpacht. Wat in dit hoofdstuk (vaste activa) als vermeerdering wordt opgenomen, is in het hoofdstuk "vlottende activa" als vermindering opgenomen.

Belangrijkste investeringen (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2020

Cumulatief besteed
t/m 2020

Reconstructie kern Ingen

650

682

682

Herinrichting Onderdreef Buren

355

252

372

Totaal

1.005

934

1.054

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2020 presenteren wij in het volgende overzicht:

Financiële vaste activa
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
01-01-2020

Vermeer-dering

Vermin-dering

Aflossing/ afschrijving

Afwaar-dering

Boekwaarde
31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

96

0

0

0

0

96

Overige langlopende leningen

338

0

0

139

0

199

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

184

2

0

0

0

186

Totaal

618

2

0

139

0

481

De grootste mutatie in de financiële vaste activa over 2020 betreft de reguliere aflossing van Vitens (ruim € 107.000,-) op de uitstaande geldlening die in 2021 overigens afloopt.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36