Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van woningbouw, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Het ruimtelijk beleid is vastgelegd in de structuurvisie, beleidsnota’s en bestemmingsplannen. In deze paragraaf gaan we in op de lopende bouwgrondexploitaties, de realisatie hiervan, de prognose van de te verwachten resultaten, bijbehorende reserves en voorzieningen en  de stand van zaken rondom vennootschapsbelasting.

Beleid(skaders)

Het grondbeleid is vastgelegd in de Nota grondbeleid. U stelde de nota in januari 2017 vast. In 2020 is een nieuwe nota vastgesteld voor 2021.  In de huidige nota staan de kaders waarbinnen wij het grondbeleid uitvoeren. Wij kopen slechts in uitzonderingsgevallen zelf grond aan om plannen te kunnen realiseren. Facilitair grondbeleid heeft de voorkeur. Indien initiatieven van derden passen binnen het beleid, verlenen wij medewerking hieraan. De structuurvisie en het bestemmingsplan zijn instrumenten waarin voorwaarden zijn opgenomen. Wij spelen hierin een faciliterende rol en wij sluiten een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar waarin onder andere het kostenverhaal is geregeld. In de structuurvisie staat een uitvoeringsprogramma voor ruimtelijke ontwikkelingen. Wij vragen initiatiefnemers een bijdrage om deze ontwikkelingen uit te kunnen voeren.

Zijn wij grondeigenaar? Dan betalen wij de gemaakte kosten uit de grondopbrengst. Het grondprijsbeleid werkten wij uit in een grondprijzenbrief. U ontvangt de grondprijzenbrief ter kennisname.

De uitgifte van grond gaat via:

 • eigendomsoverdracht;
 • erfpacht (voor bedrijventerreinen en beperkt mogelijk voor woningbouw);
 • pacht;
 • in gebruikgeving;
 • verhuur.

Nota grondbeleid 2017 - 2020
De raad stelde in januari 2017 de nota grondbeleid 2017 -2020 vast. De nota grondbeleid is een strategische nota die op hoofdlijnen kaders schetst voor het grondbeleid van de gemeente. Op basis van deze nota voeren wij een transparant grondbeleid. Uitgangspunt is een faciliterend grondbeleid. In uitzonderingssituaties is actief grondbeleid mogelijk.

Als we kosten moeten verhalen, doen we dat op basis van anterieure overeenkomsten. Dit is het zogenaamde private spoor van de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening) Volgens de gedachte achter de Wro zet de gemeente Buren in eerste instantie in op een samenwerkingsovereenkomst of grondexploitatieovereenkomst met de initiatiefnemer van een ontwikkellocatie.

Grondverwerving
Het uitgangspunt is dat wij gronden minnelijk verwerven. Wanneer dat niet lukt, zetten we het instrument van onteigening in. De mogelijkheden die de Wet Voorkeursrecht Gemeenten biedt, zetten we optimaal in. Voordat we gronden verwerven, stellen we een verwervingsplan op.

Tussentijdse winstneming
Bij het Stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn het toerekeningsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten, en het daaruit vloeiende resultaat, moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze, maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten.

In 2020 zijn er geen projecten die aan de voorwaarden voor tussentijdse winstneming voldoen.

Beleidskaders:

 • Structuurvisie Gemeente Buren
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Woonvisie 2014
 • Beleidsnotitie Grondprijsbeleid Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Beleidsnotitie Verkaveling Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Notitie Bouwen voor behoefte
 • Regionaal Programma Werklocaties 2020
 • Omgevingswet vanaf 1 januari 2022 (ingangsdatum is nog niet definitief

Externe ontwikkelingen

Een combinatie van ontwikkelaars diende bij de gemeente plannen in om 55 woningen in Teisterbant te bouwen.  De gesprekken hierover zijn in een vergevorderd stadium. De woningen sluiten aan bij de woonvisie en de notitie bouwen voor behoefte.
Initiatieven van derden waaraan wij medewerking verlenen voldoen eveneens aan hetgeen in de woonvisie en de notitie bouwen voor behoefte staat.
In Maurik geven wij een bedrijventerrein uit. Het beleid rondom bedrijventerrein is regionaal vastgesteld in het Regionaal Programma Werklocaties. Op het bedrijventerrein mogen wij maximaal 15 bedrijfswoningen bouwen. Vanaf 2021 mogen nog 10 woon-werkkavels worden uitgegeven.

Naast de woningbouw in Teisterbant is woningbouw mogelijk over de periode 2020 tot en met 2024, in de deelgebieden:

 • Beusichem - 95 woningen
 • Buren - 89 woningen
 • Maurik - 158 woningen
 • Lienden - 121 woningen
 • Buitengebied - 81 woningen

De woningen worden door particuliere initiatieven gerealiseerd.

Risico's

Wij hebben twee actieve grondexploitaties:

 • Teisterbant Kerk-Avezaath
 • Bedrijventerrein Doejenburg II

Het bedrijventerrein Doejenburg II wordt naar verwachting met een verlies afgesloten. Teisterbant kan mogelijk budgettair neutraal worden gerealiseerd. Voor het verlies van Doejenburg is bij de jaarstukken 2020 een voorziening gevormd. De bestaande voorziening voor Teisterbant wordt vooralsnog in stand gehouden omdat de risico's nog niet volledig in beeld zijn.
Voor risico's die een relatie met het project hebben, wordt een raming in de grondexploitatie van dat project opgenomen. Mogelijke risico's zijn:

 • meerwerk bij de uitvoering van bouw- en woonrijp maken;
 • meerkosten voor bodemsanering;
 • tegenvallende verkopen;
 • meerkosten planbegeleiding door uitloop van het project.

Conclusie

De projecten binnen de grondexploitatie worden nadrukkelijk gevolgd en passen binnen de financiele kaders.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36