Paragrafen

Paragraaf Lokale Heffingen

Paragraaf Lokale Heffingen

Inleiding

De opbrengsten uit de lokale heffingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van onze gemeente. Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen van de verschillende heffingen. De heffingen bestaan uit algemene heffingen en bestemmingsheffingen (retributies). De opbrengsten van de algemene heffingen, zoals onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting, behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Bij bestemmingsheffingen en retributies, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges, is sprake van een samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties.

In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. Wij benutten een groot deel van de toegestane belastingsoorten. U besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening. Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast.

Beleid(skaders)

U stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen is ook opgenomen of kwijtschelding mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2020 gelden de volgende uitgangspunten:

  • De afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten en leges mogen wettelijk gezien maximaal 100% kostendekkend zijn. Concreet betekent dit dat de geraamde baten van deze belastingen niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten die hiermee verband houden. Wij voldoen hieraan. Bij sommige heffingen, zoals lijkbezorgingsrechten, zien wij af van volledige kostendekking;
  • Het te hanteren inflatiepercentage voor 2020 is 1,4% (raming CPB);
  • De kosten die wij maken voor heffing en invordering van de belastingen en rechten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend naar de bestemmingsheffingen, zoals rioolheffing en naar één verzamelpost voor de algemene heffingen. Deze verdeelsleutel is een zo goed mogelijke inschatting. Omdat het gros van de werkzaamheden niet specifiek aan één enkele belastingsoort is toe te rekenen, is een meer specifieke inschatting niet te maken;

In september 2020 hebben wij de Notitie Belastingen 2021 besproken. In deze notitie hebben we alle mogelijke gemeentelijke belastingen op een rijtje gezet en aangeven welke mogelijkheden er zijn om deze belastingen in te voeren of uit te breiden. Onze conclusie op basis hiervan is dat we geen nieuwe heffingen in gaan voeren.
Wel hebben wij afgesproken de arbeidsmigranten in de toeristenbelasting te betrekken. Daarom vindt in juni 2021 een onderzoek plaats naar arbeidsmigranten in onze gemeente. Eind 2021 kunnen we dan de aanslagen verzenden.
Andere acties die wij uit gaan voeren zijn:

  1. Uitvoeren nader onderzoek naar de kostendekkendheid van de rioolheffing. We hopen de resultaten in de Programmabegroting 2022 te kunnen verwerken;
  2. Daarnaast gaan wij in 2022 het forfait van de toeristenbelasting actualiseren.

De verordeningen zijn opgenomen bij de verschillende belastingen en heffingen.

Externe o ntwikkelingen

Met ingang van 2022 mogen wij geen precariobelasting meer heffen. Bij de andere belastingen en leges is geen sprake van externe ontwikkelingen.

Risico's

Er zijn geen risico's te melden.

Conclusie

Er zijn betreffende de lokale heffingen geen bijzonderheden te melden.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36