Strategische opgaven

3. Duurzaamheid

Ontwikkelingen

Duurzaamheid leeft op steeds meer plekken in de samenleving. Nederland bereidt zich voor op een energietransitie op het gebied van elektriciteit en warmte. Inwoners en ondernemers nemen allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De overheden willen een actieve rol spelen bij de energietransitie en inwoners en bedrijven ondersteunen. Ook onze gemeente heeft hierin een rol. Onze klimaatvisie is een van de leidende kaders voor Buren.

Beleidskaders

Klimaatvisie Buren

Risico's

De uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is vaak technisch complex, zoals bij de warmtetransitie waar nog de nodige technische ontwikkelingen en innovaties nodig zijn om de ambities richting 2050 van een gasloos Buren te kunnen realiseren.
Daarnaast is het lokale draagvlak onder de inwoners niet vanzelfsprekend. Dit vraagt om een proactief participatiebeleid en daar wordt in 2021 ook aan gewerkt.

Resultaat

In 2020 hebben we gewerkt aan het opstellen van de beleidskaders. De werkelijke uitvoering volgt in 2021. Daarbij lag bij de beleidskaders de nadruk op de energietransitie, warmte en klimaatadaptatie.
Na de vaststelling van de Klimaatvisie Buren op 19 mei 2020 hebt u in januari 2021 de beleidskaders zon en wind en laadpalen vastgesteld. Daarvoor hebben participatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor inbreng over de voor te stellen zoekgebieden zon en wind. Nu werken we aan het verdere uitvoeringskader als het gaat om participatie, lokaal rendement en inpassingscriteria.
Voor 2020 stond ook het laadpalenbeleid gepland. Dat is eveneens als gevolg van de coronacrisis in januari 2021 vastgesteld. In 2020 hebben wij meegewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES) en aan de Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS).
Zo heeft u in juni het zogenaamde RES bod vastgesteld en als het gaat om klimaatadaptatie hebben we de RAS ontwikkeld en besproken met de raadswerkgroep klimaatvisie.
In 2020 hebben we ook een plan van aanpak warmtevisie/plan opgesteld en dat is in uitvoering.

Projectplanning

De planning voor Duurzaamheid is als volgt:
Tweede kwartaal 2021: Het uitvoeringskader voor zon- en windenergie bieden we aan de raad aan. Tegelijk met de RES 1.0. Daarnaast worden de RAS aangeboden.
Vierde kwartaal 2021: Het warmteplan wordt opgesteld en aangeboden aan de raad.
Door prioritering vanuit de personele capaciteit is circulaire economie niet opgepakt in 2020. Hiervoor geven we in 2021 een aanzet.

Opgave budget

Een deel van de budgetten is nodig voor de verdere uitvoering in 2021 en er worden bij deze jaarrekening overhevelingsvoorstellen gedaan. Het gaat vooral om eenmalige middelen die bij de decembercirculaire 2019 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het ontwikkelen van een warmteplan, maar waarvan het zwaartepunt van de werkzaamheden in 2021 ligt. Verder zijn er een aantal zaken door de coronacrisis vertraagd die nu naar 2021 doorschuiven.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36