Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

De Wet normering topinkomens (‘WNT’) is van toepassing op onze gemeente. Het in 2020 voor ons toepasselijke bezoldigingsmaximum is het algemeen wettelijke bezoldigingsmaximum van € 201.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2020 (bedragen x €1)

M. van Dalen

G.A. van Droffelaar

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 31/12

01/01 - 31/08

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

0,9

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.108

54.701

Beloningen betaalbaar op termijn

19.123

9.317

Subtotaal

125.231

64.018

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

120.600

Af: Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

125.231

64.018

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019 (bedragen x €1)

M. van Dalen

G.A. van Droffelaar

Functiegegevens

Gemeentesecretaris (waarnemend)

Griffier

Aanvang en einde functievervulling

01/08 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

0,9

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

44.595

79.752

Beloningen betaalbaar op termijn

6.755

13.081

Subtotaal

51.350

92.833

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

81.320

174.600

Bezoldiging

51.350

92.833

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

bedragen X € 1

P.P. Moors

Functiegegevens

Interim-griffier

Kalenderjaar

2020

2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

10/08 - 31/12

N.v.t.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

5

N.v.t.

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

658

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

193

187

Maxima op basis van normbedragen per maand

134.000

N.v.t.

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

126.994

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

58.562

N.v.t.

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

58.562

Af: Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

58.562

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36