Strategische opgaven

4. Transformatie sociaal domein

Ontwikkelingen

De druk op de het sociaal domein en dan met name op de Jeugdzorg en Wmo is ook in 2020 onverminderd hoog.  Voor de Jeugdzorg is er in opdracht van het Ministerie een onderzoek ingesteld naar de jeugdzorg in Nederland. Uit het AEF-onderzoek komt naar voren dat gemeenten onvoldoende zijn gefinancierd maar ook dat er stelstelwijzigingen nodig zijn om de kosten van jeugdzorg in de hand te houden. Dit rapport zal door een volgend kabinet worden behandeld. Voor de Wmo zien we ook in 2020 dat de invoering van het abonnementstarief tot gevolg heeft dat de druk op de Wmo voorzieningen hoger zijn dan wat wij begroot hebben.

Beleidskaders

Visie op het sociaal domein

Risico's

Gemeenten lopen risico's voor de hoogte van de uitgaven binnen het sociaal domein. Vooral de uitgaven van de Jeugdzorg zijn hoger, dan de vergoeding die wij daarvoor ontvangen via de Rijksbijdrage. De aantallen en budgetten zijn nog onvoldoende in beeld. Er is een sterke behoefte aan sturings- en managementinformatie.

Resultaat

Wij hebben een startnotitie gemaakt voor het opstellen van een integraal beleidsplan. Hiervoor is een aantal sessies ingepland. Het eerste halfjaar 2021 is het integrale beleidsplan één van de speerpunten voor beleid.
De skt's (sociale kernteams) zijn eind januari 2021 van start gegaan. De skt's komen voort uit de visie, en het bijbehorende uitvoeringsplan. Zij voorzien in de uitwerking van de strategische opgave transformatie van het sociaal domein. In de skt's wordt structureel integraal samengewerkt met de belangrijkste ketenpartners uit het sociaal domein. De vaste kern omvat een coördinator en kernvertegenwoordiger vanuit onze gemeente, aangevuld met een welzijnsmedewerker van Welzijn Rivierstroom, een maatschappelijk werker van Santé Partners en een jongeren/opbouwmedewerker van Mozaïek Welzijn. Vanuit de flexibele schil kunnen verscheidene ketenpartners aangehaakt worden op casusniveau. Denk hierbij aan partners van woningcorporatie tot aan GGD en van signaleringsgroepen tot aan wijkagenten.
Op casusniveau worden complexe zaken integraal behandeld en besproken, en gezocht naar een zo passend mogelijke oplossing. We werken met vier kernen: Maurik, Lienden, Buren en Beusichem. Ook komen er twee keer per jaar trendoverleggen, waarin op kernniveau trends gepresenteerd, geanalyseerd en gevolgd worden. Deze trends worden deels in kaart gebracht door de GGD, en zijn gestoeld op vitaliteit. De trendoverleggen worden nog vormgegeven.

Projectplanning

De planning voor de transformatie sociaal domein is als volgt:
De visie op de transformatie van het sociaal domein is in september 2020 vastgesteld. Deze visie wordt nader uitgewerkt in een integraal beleidsplan. Het integraal beleidsplan wordt in oktober 2021 in de raad behandeld.

Opgave budget

De doelstellingen zoals die zijn geformuleerd en vastgelegd  in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein zijn in 2020 opgestart maar het budget dat daarvoor is gereserveerd is in 2020 nog niet uitgegeven. Er is een overhevelingsvoorstel opgenomen om deze doelstelling in 2021 wel te kunnen realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36