Paragrafen

Paragraaf Corona/COVID-19

Paragraaf Corona/Covid-19

Inleiding

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse gemeenten. Onder meer op het gebied van economie, financiën, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein. COVID-19 is een gebeurtenis die we niet aan een specifiek programma of taakveld toe kunnen rekenen. Toch is het wenselijk om u en onze inwoners in één integraal overzicht mee te nemen in de maatregelen die we hebben genomen en toe te lichten welke gevolgen COVID-19 heeft (gehad) voor onze gemeente. Daarom nemen we een paragraaf corona/COVID-19 op in de jaarrekening 2020.

We lichten in het kort toe welke afspraken we hebben gemaakt. Ook gaan we in op de risico’s/ maatschappelijke effecten die optreden. We sluiten af met een financiële samenvatting, waarmee we de extra kosten en gemiste opbrengsten in beeld brengen, in relatie met de coronasteun die we ontvingen van het Rijk en de provincie Gelderland.

Beleid(skaders)

We besloten in 2020 alleen lokale economische ondersteuning toe te passen (maatwerk) als hierom werd gevraagd. Als algemene gedragslijn hanteerden we de volgende uitgangspunten:

 • Geen afstel van betaling verlenen, wel uitstel verlenen. In 2020 is geen huur kwijtgescholden;
 • Vooruitbetaling (subsidie/opdrachten) is mogelijk voor 2020 als hierom wordt gevraagd en dit past binnen de uitvoering van de opdracht.

We besloten het volgende maatwerk toe te passen:

 • Voor huurders en pachters is de betalingstermijn verruimd van 30 naar 60 dagen;
 • de beheervergoeding aan dorpshuizen (indien van toepassing) eerder uit te betalen;
 • coulant omgaan met verzoeken tot uitstel van betaling. Initiatief ligt wel bij de andere partij;
 • geen huren innen bij verenigingen tot zij weer gebruik kunnen maken van de gymzalen;
 • een stimuleringsbijdrage van € 1.000 voor de website: www.kooplokaalburen.nl;
 • deelname aan het communicatieplatform toerisme en recreatie (€ 500): app voor bedrijfsleven, ondersteuning in corona-tijd.
 • onder onaangepaste voorwaarden de termijn voor het tijdelijk verruimen van de mogelijkheden om terrassen op te richten/ uit te breiden op eigen terrein of in de openbare ruimte. Hier niet actief op te handhaven tot 1 april 2021;
 • ondernemers hebben uitstel van betaling gekregen tot 31 december 2020, Medio maart 2021 hadden vier ondernemers nog niet betaald.

Externe ontwikkelingen

In de decembercirculaire 2020 is een aanvullend pakket coronasteun vanuit het Rijk bekend gemaakt. Het gaat om een aantal afspraken over 2020, 2021 en 2022 die we nog niet financieel konden verwerken:

 • Inkomstenderving 2020: de verwachting is dat de inkomstenderving verder op zal lopen. De definitieve compensatie gebeurt in 2021 op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020;
 • afvalinzameling 2020: door corona hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling;
 • tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 2021: het kabinet geeft tijdelijke ondersteuning voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen.
 • perspectief Jeugd en jongeren 2021: het kabinet wil een gerichte (financiële) impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.

Van de laatste drie is eind maart het compensatiebedrag bekend gemaakt. Hier komen verderop in deze paragraaf op terug.

Als laatste zijn in het aanvullend pakket medeoverheden een aantal afspraken gemaakt over compensatie aan gemeenten die via een specifieke uitkering vanuit een vakdepartement lopen:

 • Zwembaden en ijsbanen: het kabinet stelt geld beschikbaar voor de exploitanten van zwembaden en ijsbanen. We komen niet in aanmerking voor deze bijdrage, omdat wij geen overdekte ijsbaan en zwembad hebben waaraan wij een exploitatiebijdrage betalen.
 • Verlenging steun aan sportverenigingen: de aangescherpte coronamaatregelen treffen de sport hard. Het sport-specifieke pakket is aangepast en opnieuw opengesteld tot en met 31 december 2020. De regeling is aan te vragen door de amateursportverenigingen zelf. Wij hebben onze verenigingen hiervan op de hoogte gebracht. Ook is de regeling te vinden op onze website.
 • Toezicht en handhaving 2021: het kabinet stelt geld beschikbaar om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen. Hiermee kunnen ongeveer 3.800 voltijds fte extra tijdelijke coronabanen in het toezicht en de handhaving gecreëerd worden. Helaas kunnen wij hier geen aanspraak op maken, omdat wij geen eigen BOA's in dienst hebben.
 • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2021: het kabinet besloot vanwege de invoering van de landelijke coronamaatregelen de invoering van de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021. Tozo 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen ten opzichte van Tozo 2.

De afspraken over de werkelijke compensatie van de extra uitgaven en van de inkomstenderving gelden voor de reeds in kaart gebrachte dossiers ook in ieder geval in het eerste kwartaal van 2021. Voor de periode na het eerste kwartaal 2021 vindt nog overleg plaats. Op sommige terreinen zijn al meer specifieke afspraken voor 2021 gemaakt:

 • De extra kosten van GGD-en en veiligheidsregio’s worden voor geheel 2021 volledige gecompenseerd op basis van declaratie van de daadwerkelijke uitgaven;
 • de extra kosten voortkomend uit de Tijdelijke Wet COVID-19 onder andere op het gebied van Toezicht en Handhaving worden in 2021 vergoed;
 • de afspraken voor de meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 worden verlengd tot 1 januari 2022.

Onze dorpshuizen zijn belangrijke gemeenschapsvoorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid. Door de coronamaatregelen moesten veel gemeenschapsvoorzieningen sluiten. De provincie Gelderland ondersteunt gemeenten financieel (€ 27.000) om onderzoek te doen naar de rol en functie van onze gemeenschapsvoorzieningen. Wij gaan ze helpen onderzoek te doen naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van 1 of meer gemeenschapsvoorzieningen. Dit onderzoek vormt de basis van ons accommodatiebeleid.

Corona heeft geen impact gehad op de grondverkopen op Doejenburg II. Een aantal verkopen ging niet door, maar ook nieuwe partijen hebben zich tegelijkertijd gemeld voor de koop/pacht van kavels.

Er is behoefte aan aanvullend communicatiebudget voor de opstart van het toeristisch seizoen. We moeten meer dan normaal inzetten om bedrijven en consumenten in de vrijetijdssector te informeren over wat wel en wat niet mag. Dat is maatwerk en is aanvullend op de reguliere communicatie en promotie via onze partners en het Bureau Toerisme Rivierenland.

Speciale aandacht en tijd is nodig voor de horeca en evenementensector in 2021. Deels vanuit gemeentelijk inkomsten (leges, OZB), maar daarnaast ook vanwege het feit dat deze branches extra getroffen zijn. In 2020 heeft het zomerseizoen een positieve rol gespeeld voor de horeca (met name verblijfsrecreatie was succesvol). Maar de evenementensector staat al een jaar stil en we verwachten dat we deze in 2021 op zijn vroegst na 1 juli kunnen hervatten. Vanuit economie en het accountmanagement bedrijven zal dit het tweede halfjaar 2021 veel aandacht en tijd vragen.

Risico's

De coronapandemie heeft in 2020 grote gevolgen gehad voor de samenleving, op veel terreinen. Naar deze gevolgen zijn inmiddels veel onderzoeken gedaan, maar er is nog veel onduidelijk. Een aantal maatschappelijke effecten is al te zien. Veel mensen zijn ziek geworden of overleden aan COVID-19. Deze ziekte, maar ook de gevolgen van de pandemie kunnen op de lange termijn gevolgen hebben. Bijvoorbeeld door het uitstellen of afstellen van reguliere zorg door de hoge druk op de gezondheidzorg. Of langdurige klachten voor mensen die een coronabesmetting doormaakten. Wat de economische gevolgen zullen zijn is nog niet bekend. De steunmaatregelen zorgen ervoor dat veel bedrijven overeind kunnen blijven, maar of dit zo blijft na de crisis is de vraag. De coronamaatregelen hebben ook grote impact, bijvoorbeeld op de leerprestaties van kinderen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) meldt: “Onderzoek van anderen (Engzell et al. 2020) liet zien dat het merendeel van de kinderen in het basisonderwijs thuis minder leert dan op school. Kinderen uit een lager sociaaleconomisch milieu lopen daarbij de grootste leerachterstanden op.”

Ondanks de hoge werkdruk zijn de gevolgen voor de ambtelijke organisatie vooralsnog beperkt. Op het gebied van Economische zaken is ontzettend veel tijd gestoken in de afstemming en uitvoering van coronamaatregelen. Naast de reguliere werkzaamheden vanuit het accountmanagement voor bedrijven moeten we corona specifieke taken uitvoeren, zoals aanvraag gedoogverklaringen, tijdelijke ontheffingen, aanvullende beleidsstukken (terrasvergunningen), koop lokaal acties en interne en externe afstemming (ODR, BTR, Regio Rivierenland). Deze crisis en de effecten daarvan hebben wel steeds meer effect op medewerkers. Het thuiswerken en gemis van collega's valt een aantal medewerkers steeds zwaarder. Ook bemoeilijkt het thuiswerken de samenwerking op sommige punten. We lopen nog geen achterstanden op, behalve bij het oppakken van ruimtelijke projecten. Hier ontstaat vertraging in de afhandeling en moeten we keuzes maken.  

Terug naar hoe het was voor de coronapandemie gaan we niet. De bestaande ontwikkelingen door corona geven ontwikkelingen op het vlak van digitalisering wel een boost. Ook een andere organisatieontwikkeling, Het Nieuwe Werken, zal sneller van de grond komen. Dit zijn geen echte risico’s, maar wel effecten. Wat wel vaststaat is dat we in 2021 extra kosten zullen maken. Denk aan bijvoorbeeld ICT, communicatie, extra schoonmaak en beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. De extra kosten over het eerste kwartaal zijn € 30.000.

Conclusie

In 2020 is door de organisatie hard gewerkt om het reguliere werk door te laten gaan. Het thuiswerken en het sluiten van de scholen en kinderopvang maakten dat niet altijd makkelijk. Door de combinatie van thuiswerken met dichte scholen en andere omstandigheden heeft een aantal medewerkers minder uren gewerkt. Daarnaast is er door de extra werkzaamheden, zoals het uitvoeren van het compensatiepakket, tijdelijke uitbreiding gerealiseerd (een aantal medewerkers heeft extra uren gewerkt). Ook hebben we extra in moeten huren. Over het algemeen ging het reguliere werk door en zijn we tevreden hoe dit is gelopen.

Het compensatiepakket in 2020 is onvoldoende gebleken om alle extra kosten/ inkomstderving te compenseren. Dit nadeel was voorzien bij de tweede bestuursrapportage 2020. We hebben de begroting bijgesteld op basis van onze prognose qua verwachte extra kosten / inkomstenderving. Ten opzichte van de aangepaste begroting houden we € 22.750 over. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het resultaat van de jaarrekening 2020.

Financiële samenvatting COVID-19

Het compensatiepakket dat het kabinet via de juni-, september- en decembercirculaire 2020 aan ons beschikbaar stelde voor 2020 en 2021 bedraagt in totaal € 1.067.500. Hiervan heeft € 129.000 betrekking op 2021. Daarnaast is € 273.250 niet bestemd voor een specifiek coronadoel. Dit geld is dan ook ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Het gedeelte van het compensatiepakket dat we hebben ingezet in 2020 voor specifieke doelen komt daarmee uit op € 665.250.
Naast het kabinet ontvingen we de door de provincie Gelderland maximaal beschikbaar gestelde subsidie COVID-19 van € 75.750. Dat betekent in totaal € 741.000.
Samengevat ziet dit er als volgt uit:

Totaal compensatiepakket

Juni
2020

September
2020

December
2020

Totaal

Inhaalzorg en meerkosten Jeudzorg/ Wmo

€ 54.000

€ 29.500

€ 83.500

Toezicht en handhaving

€ 60.000

€ 60.000

Inkomstenderving leges

€ 20.750

€ 20.750

Lagere toeristenbelasting

€ 54.000

€ 54.000

Extra kosten verkiezingen

€ 52.500

€ 52.500

Lokale culturele voorzieningen

€ 64.000

€ 91.500

€ 155.500

Voorschoolse voorziening peuters

€ 54.500

€ 54.500

Participatie

€ 115.750

€ 55.000

€ 170.750

Compensatie quarantainekosten

€ 3.750

€ 3.750

Jeugd aan zet

€ 10.000

€ 10.000

Subtotaal

€ 342.250

€ 279.750

€ 43.250

€ 665.250

Subsidie Covid-19 provincie Gelderland

€ 75.750

Totaal

€ 741.000

Bij de tweede bestuursrapportage 2020 voorzagen we een tekort op het op dat moment bekende compensatiepakket. U stelde toen in totaal € 889.500 beschikbaar. Uiteindelijk is € 866.750 bij de jaarrekening 2020 uitgegeven. Dit resulteert in een voordeel van € 22.750. In onderstaande tabel leest u de uitkomst per pakket:

Compensatiepakket

Juni &
September

December

Begroting
2020 na
wijzging

Rekening
2020

Inhaalzorg en meerkosten Jeudzorg/ Wmo

€ 54.000

€ 29.500

€ 209.000

€ 147.000

Toezicht en handhaving

€ 60.000

€ 53.500

€ 52.250

Inkomstenderving leges

€ 20.750

€ 24.500

€ 15.000

Lagere toeristenbelasting

€ 54.000

€ 54.000

€ 0

Extra kosten verkiezingen

€ 52.500

€ 52.500

€ 54.000

Lokale culturele voorzieningen

€ 155.500

€ 155.500

€ 155.500

Voorschoolse voorziening peuters

€ 54.500

€ 54.500

€ 37.500

Participatie

€ 170.750

€ 164.000

€ 152.250

Diverse coronamaatregelen

- € 24.000

€ 106.250

Subsidie provincie voor extra inhuur

€ 75.750

€ 146.000

€ 137.750

Compensatie quarantainekosten

€ 3.750

€ 0

€ 0

Jeugd aan zet

€ 10.000

€ 0

€ 9.250

Totaal

€ 697.750

€ 43.250

€ 889.500

€ 866.750

Hierna gaan we nader in op het doel van de verschillende compensatiepakketten, de financiële en beleidsmatige verantwoording. Ook lichten we het compensatiepakket 2021, de compensatie zonder specifiek doel (zogenoemde 'schrappen opschalingskorting'), de TOZO en de TONK nader toe.

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo (inclusief omzetgarantie)

Doel compensatie

Het kabinet stelde in 2020 geld beschikbaar om de gevolgen van de coronacrisis voor zorgaanbieders en gemeenten te beperken. Het geld is bedoeld om de directe meerkosten in de coronacrisis die lokaal optreden als gevolg van de RIVM-richtlijnen te compenseren. Ook is dit geld bedoeld om zorgaanbieders financiële zekerheid te bieden.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

84

Lasten

0

209

147

62

Financiële verantwoording

Voor inhaalzorg en meerkosten (continuïteitsbijdrage) was geen bedrag begroot in de begroting. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 gingen we ervan uit dat we € 54.000 zouden ontvangen van het Rijk. Van de totale aanvraag van zorgaanbieders was toen € 209.000 in behandeling of al goedgekeurd. Via de decembercirculaire 2020 is nog eens € 29.500 beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is er voor € 147.000 goedgekeurd:

 • Omzetgarantie achttien zorgaanbieders: € 59.250;
 • meerkosten zorgaanbieders: € 34.500;
 • omzetgarantie regiotaxi: € 53.250.

Ten opzichte van de aangepaste begroting een meevaller van € 62.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het financiële resultaat van de jaarrekening 2020. Als we het betaalde bedrag afzetten tegenover de compensatie van het kabinet komen we € 63.000 tekort.

Beleidsmatige verantwoording

Zorgaanbieders hebben door de coronacrisis soms op een andere manier zorg verleend om de zorg veilig te kunnen bieden. Dit vroeg om ruimte en soepelheid in de verantwoording en daarmee om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Door vraaguitval en verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim) is de omvang van de zorg en ondersteuning soms afgeweken van de normale situatie. De financiering van de gemiste omzet vond zoveel mogelijk plaats. Van zorgaanbieders werd verwacht dat zij zich inspanden om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken.
De compensatie voor meerkosten is ingezet voor de huur van extra ruimten, beschermingsmiddelen en de inhuur van extra personeel. Met name het onderdeel omzetgarantie is lager dan verwacht. Eerdere gedane aanvragen zijn uiteindelijk afgewezen, omdat er geen sprake was van voldoende omzetdaling.
Naast omzetgarantie aan zorgaanbieders hebben we ook een bijdrage in de omzetdaling betaald aan vervoerders van leerlingen (€ 60.000), de regiotaxi (€ 53.250) en vervoer bewegingsonderwijs
(€ 6.000). De bijdrage voor leerlingenvervoer  en vervoer bewegingsonderwijs konden we betalen uit de reguliere begroting. Hier was geen extra geld voor nodig. De bijdrage aan de regiotaxi zorgde uiteindelijk voor een tekort. We stellen voor dit tekort te dekken door de eerder door u beschikbaar gestelde gelden van € 209.000.

Toezicht en handhaving

Doel compensatie

In 2020 ontvingen we van het kabinet geld met als doel de extra toezicht- en handhavingskosten door onder andere de extra inzet van boa’s te compenseren.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

60

Lasten

0

54

52

2

Financiële verantwoording

Voor extra toezicht en handhaving was geen bedrag begroot in de begroting. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 werd bekend dat we € 60.000 zouden ontvangen van het Rijk. We gingen ervan uit dat we in 2020 € 53.500 uit zouden geven voor toezicht en handhaving. In werkelijkheid waren de kosten € 51.500. Ten opzichte van de aangepaste begroting een meevaller van € 2.000.

Beleidsmatige verantwoording

In 2020 is toezicht en handhaving ingezet op de coronamaatregelen. Een groot deel van het jaar ging het om de handhaving en het toezicht op de noodverordening en vanaf december 2020 de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. Deze inzet is gerealiseerd door inhuur van boa-capaciteit. Daarnaast vond er inhuur plaats ter ondersteuning van de adviseur openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing om zowel de lokale als regionale inzet in de crisisorganisatie uit te kunnen voeren.

Inkomstenderving leges

Doel compensatie

Door de coronamaatregelen waren er in de periode van 1 maart tot 1 juni geen terrassen opengesteld en zijn er geen markten en evenementen geweest. We zijn daardoor geconfronteerd met een terugval van inkomsten uit leges. We zijn voor dit doel door het kabinet gecompenseerd.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

59

34

44

10

21

Lasten

0

0

0

0

Financiële verantwoording

Bij de tweede bestuursrapportage 2020 schatten we in dat we € 24.500 minder aan leges zouden innen. € 3.500 meer dan de compensatie die we ontvangen. De verwachte lagere leges opbrengst bestond uit:

 • €  4.500 door uitgestelde huwelijken;
 • € 20.000 voor niet georganiseerde evenementen.

De legesopbrengst is hierop naar beneden bijgesteld. Bij de jaarrekening blijkt dat de lagere leges opbrengst € 14.500 bedraagt. Een meevaller van € 10.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het financiële resultaat van de jaarrekening 2020.

Beleidsmatige verantwoording

Uiteindelijk hebben we € 4.500 aan eerder geïnde leges voor huwelijken terugbetaald. Verder besloot het college in april 2020 alle reeds betaalde leges voor te organiseren evenementen terug te betalen/ kwijt te schelden. De inschatting was dat het ging om € 20.000. In werkelijkheid klopt de inschatting. Andere legesaanvragen op basis van de APV zoals de buitenschoolse opvang, gastouderopvang en drank- en horecavergunning waren hoger. Daardoor hadden we toch hogere legesinkomsten dan de begroting na wijziging. Deze aanvragen verschillen per jaar en daarom zijn de legesopbrengsten lastig in te schatten.

Lagere toeristenbelasting

Doel compensatie

In 2020 ontvingen we geld van het kabinet om de gederfde inkomsten toeristenbelasting te compenseren.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

220

166

249

83

54

Lasten

0

0

0

0

Financiële verantwoording

Bij de tweede bestuursrapportage 2020 was het lastig om een voorspelling te doen van de gederfde toeristenbelasting. We werden gecompenseerd voor 1 kwartaal dus we hebben de begroting aangepast met dit bedrag. Achteraf blijkt dat dit niet nodig was. We ontvangen € 83.250 meer dan de aangepaste begroting en zelfs € 29.250 meer dan de oorspronkelijke begroting. Een meevaller van
€ 83.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het financiële resultaat van de jaarrekening 2020.

Beleidsmatige verantwoording

In verband met corona zijn er veel mensen in eigen land op vakantie gegaan. Dit zie je terug in de opbrengsten toeristenbelasting 2020.

Extra kosten verkiezingen

Doel compensatie

In 2020 ontvingen we geld van het kabinet om de verkiezingen conform de coronarichtlijnen te laten verlopen.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

53

Lasten

0

53

54

-1

Financiële verantwoording

We ontvangen in 2020 € 52.500 extra geld om de verkiezingen volgens de coronarichtlijnen te laten verlopen. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 besloot u het volledige bedrag van € 52.500 over te hevelen naar 2021. In 2021 geven we namelijk het geld uit. In 2020 gaven we alleen € 1.500 aan voorbereidingskosten uit.

Beleidsmatige verantwoording

Vanwege COVID-19 maken we extra kosten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Aanschaf materiaal ter bescherming van stembureauleden en kiezers;
 • inrichting van stemlokalen;
 • drukwerk en portokosten vanwege de mogelijkheid van briefstemmen voor 70-plussers;
 • extra kosten vanwege het vervroegd stemmen. U kunt hierbij denken aan zaalhuur, catering en vergoedingen.

Lokale culturele voorzieningen

Doel compensatie

In 2020 ontvingen we van het kabinet geld om culturele voorzieningen zoals bibliotheken, musea en monumenten financieel te ondersteunen, omdat zij onder andere inkomsten mislopen uit kaartverkoop en horeca. Ook is dit geld bedoeld om sportverenigingen, dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties financieel te ondersteunen.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

156

Lasten

0

156

156

0

Financiële verantwoording

In 2020 ontvingen we totaal € 155.500 toebedeeld aan:

 • Lokale culturele voorzieningen € 128.000;
 • buurt en dorpshuizen € 16.000;
 • vrijwilligersorganisaties € 11.500.

Bij de tweede bestuursrapportage 2020 stelde u vast om dit bedrag volledig te realiseren voor dit doel. In 2020 is dit bedrag volledig uitgegeven. De financiële samenvatting is als volgt:

 • Speeltuinen: € 15.500;
 • extra compensatie OZB: € 42.000;
 • ondersteuning lokale culturele verenigingen en instellingen: € 50.750;
 • dorpshuizen: € 27.500;
 • musea en theaters: € 19.750.

Beleidsmatige verantwoording

We hebben hiervoor verenigingen en stichtingen gecompenseerd voor hun misgelopen inkomsten en/of extra uitgaven die ze hebben gehad:

 • Speeltuinverenigingen gecompenseerd met een bedrag van € 500 per speeltuin;
 • dorpshuizen: compensatie OZB en symbolische compensatie van € 2.500;
 • lokale culturele instellingen: volledige compensatie met een maximum van € 2.000 voor de kleine instellingen of maximaal € 4.000 voor de grote instellingen;
 • musea en theaters: compensatie van maximaal € 6.000.

Voorschoolse voorziening peuters

Doel compensatie

We ontvingen geld van het kabinet om de eigen bijdrage van ouders/verzorgers te vergoeden voor de periode dat zij de rekening bleven betalen ten tijde van de coronacrisis toen de kinderopvang (gedeeltelijk) sloot. Ook ontvingen we geld voor de gratis opvang die we aanboden voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

55

Lasten

0

55

37

18

Financiële verantwoording

Voor deze compensatie was geen bedrag opgenomen in de begroting. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 was bekend dat we € 54.500 aan compensatie zouden ontvangen. We gingen er toen vanuit dat we het hele bedrag nodig zouden hebben. Uiteindelijk blijkt de verplichting € 37.000 te zijn. Het restant van € 18.000 maakt onderdeel uit van het financiële resultaat van de jaarrekening 2020.

Beleidsmatige verantwoording

De kinderopvangorganisaties hebben gezamenlijk een bedrag van € 2.500 uitgekeerd aan ouders voor onterecht betaalde ouderbijdrages voor de periode dat de opvang in het voorjaar van 2020 gesloten was. Wij hebben deze kosten vergoed. Kinderopvangorganisaties en scholen boden in het voorjaar van 2020 noodopvang aan kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen aan. We vroegen ze om een opgave (plus specificatie) te doen van de extra gemaakte kosten voor de noodopvang. De extra gemaakte kosten bedragen € 30.000. Wij hebben deze kosten ook conform opgave vergoed. Van de verplichting resteert nog € 4.500.

Participatie

Doel compensatie

Als gevolg van het coronavirus zijn de sociale werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg, waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor het sociale werkbedrijf worden gefinancierd. Voor dit doel ontvangen we een compensatie van het kabinet.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

171

Lasten

301

465

422

43

Financiële verantwoording

Bij de tweede bestuursrapportage 2020 gingen we ervan uit dat we van de compensatie € 164.000 extra moesten betalen. Uiteindelijk is niet het hele bedrag nodig geweest. De bedrag maakt onderdeel uit van het financiële resultaat van de jaarrekening 2020.

Beleidsmatige verantwoording

De omzetgarantie die we hebben betaald aan de Werkzaak bedraagt € 152.250.

Diverse coronamaatregelen

Doel compensatie

De coronapandemie heeft invloed op heel veel taken die we uitvoeren als gemeente. Veel benoemen we apart in deze paragraaf, maar de meeste kleine afwijkingen hebben we in de tweede bestuursrapportage 2020 gebundeld. In deze paragraaf komen we hier op terug. Voornamelijk heeft het te maken met het feit dat we anders zijn gaan werken waardoor we meer, maar ook minder kosten maakten. Hiervoor worden we niet gecompenseerd.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

Lasten

161

137

243

-106

Financiële verantwoording

Voor de taken die we gebundeld hadden in de tweede bestuursrapportage 2020 was € 161.000 begroot. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 gingen we ervan uit dat we € 23.500 minder kosten zouden maken. Hierop hebben we de begroting naar beneden bijgesteld. Vergeleken met de aangepaste begroting gaven we € 106.000 meer uit. Het tekort wordt veroorzaakt door extra kosten van € 47.650 op onze bedrijfsvoering en € 58.600 aan extra kosten op afvalinzameling van Avri.

Beleidsmatige verantwoording

Op hoofdlijnen gaat het om de volgende ontwikkelingen:

 • Bedrijfsvoering: bij de tweede bestuursrapportage 2020 gaven we aan dat veel mensen thuiswerken, waardoor de kosten van catering en schoonmaak lager zijn. Dit bleek achteraf een goede inschatting. Verder gaven we aan dat we meer kosten maken op het gebied van ICT, communicatie en inkoop (stickers, videomateriaal en desinfectiemateriaal). Bij de jaarrekening blijkt dat deze kosten hoger zijn dan eerder ingeschat.
 • Avri: op afvalinzameling is extra eigen personeel ingezet. Ook is er sprake geweest van een corona-uitbraak binnen het team inzameling, waardoor meer ingehuurd is qua transporten.

Subsidie provincie ingezet voor extra inhuur

Doel compensatie

In 2020 stelde de provincie Gelderland subsidie beschikbaar voor COVID-19. De subsidie hebben we ontvangen voor de activiteit(en):

 • Het inhuren van medewerkers voor het uitvoeren van vitale functies en/of;
 • het realiseren van noodopvang voor kwetsbare groepen of kinderen waarvan ouders in een cruciaal beroep of vitaal proces werkzaam zijn en/of;
 • het uitvoeren van activiteiten die tot doel hebben de sociale verbinding te versterken en/of;
 • het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorzieningen.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

76

Lasten

0

146

138

8

Financiële verantwoording

Vanwege de coronapandemie hebben we extra in moeten huren. Hiervoor stelde de provincie subsidie beschikbaar. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 was bekend dat we € 75.750 hadden ontvangen van de provincie. We gingen er toen vanuit dat we € 146.000 uit zouden geven aan inhuur. In werkelijkheid is dit € 138.000 geweest. Ten opzichte van de aangepast begroting een meevaller van € 8.000.

Beleidsmatige verantwoording

De subsidie van de provincie hebben we gebruikt voor:

 • Medewerkers die regionaal zijn ingezet in bijvoorbeeld actieteams voor crisisbeheersing bij de veiligheidsregio. Uitgedrukt in euro’s gaat het om € 25.000. Het werk dat is blijven liggen, is door inhuur opgelost.
 • Met de coronacrisis werd het nog duidelijker dat er aandacht moet zijn voor leesstimulering en laaggeletterdheid. Ook voor schuldhulpverlening en vroegsignalering was het van belang daar snel beleid op te realiseren. De huidige beleidsmedewerkers zijn door de inzet inzake de coronacrisis hier niet aan toegekomen. We hebben in moeten huren voor € 34.000 om toch te kunnen investeren in deze onderwerpen.
 • Tijdens een crisis is het belangrijk om goed en adequaat vanuit de gemeente te communiceren. Hiervoor hebben we voor ruim € 30.000 extra in moeten huren. Een gedeelte bekostigen we uit deze subsidie.

Voor het overige is extra ingehuurd op:

 • Extra toezicht en handhaving op kabels en leidingen;
 • juridische zaken, om bijvoorbeeld vragen over de noodverordening van inwoners/ondernemers op te pakken;
 • de werkzaamheden voor het Integraal Huisvestingsplan door te laten gaan.

Compensatie quarantainekosten

Doel compensatie

Het kabinet sprak met gemeenten af dat zij een rol zullen vervullen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Hiervoor ontvingen we een compensatie.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

4

Lasten

0

0

0

0

Financiële verantwoording

Via de decembercirculaire 2020 ontvingen we € 3.750 voor dit doel.

Beleidsmatige verantwoording

De compensatie werd pas bekend in december. Ook gaat het om een gering bedrag. Vooralsnog zijn er geen plannen gemaakt.

Jeugd aan zet

Doel compensatie

Corona heeft impact op het welbevinden van jongeren. Dagelijkse activiteiten zijn voor veel jongeren door de coronacrisis niet (goed) mogelijk. Ook is er in toenemende mate zorg op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. We ontvingen een bijdrage van het kabinet om jongeren in deze tijd te ondersteunen.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

10

Lasten

0

0

9

-9

Financiële verantwoording

Via de decembercirculaire 2020 ontvingen we € 10.000 voor dit doel.

Beleidsmatige verantwoording

Om jongeren tussen de 12 en 18 jaar te activeren tijdens de zomervakantie gaven we samen met de jongerenwerkers een vlogworkshop. Op deze manier konden jongeren hun talent ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Daarnaast kwamen jongeren op een positieve manier in beeld en zetten ze zich in voor de samenleving. De cursus bestond uit drie dagdelen met gedurende deze dagdelen intensieve begeleiding van een filmmaker. Circa 25 jongeren uit onze gemeente namen hieraan deel. We organiseerden deze cursus samen met de gemeente Tiel.

Schrappen opschalingskorting

Doel compensatie

Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona besloot het kabinet de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen met als doel de financiële druk te verlichten. Wat houdt de opschalingskorting in? In 2015 vond het kabinet dat er gemeenten moesten komen met meer dan 100.000 inwoners. Veel gemeenten zouden dan moeten fuseren (opschalen). Daardoor kan efficiënter gewerkt worden, waardoor minder geld uit het gemeentefonds hoeft te worden betaald. De verplichte opschaling is nooit gekomen, maar de korting bleef gehandhaafd.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

273

Lasten

0

0

0

0

Financiële verantwoording

Het schrappen van de opschalingskorting betekende dat we eenmalig in 2020 € 83.250 en in 2021 € 190.000 extra ontvingen.

Beleidsmatige verantwoording

In tegenstelling tot de overige compensaties is aan deze compensatie geen specifiek doel gekoppeld. Deze gelden hebben we in 2020 en in 2021 ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Doel compensatie

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is bestemd voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

6.745

2.582

-4.163

7.595

Lasten

0

6.745

2.243

4.502

Financiële verantwoording

Bij de tweede bestuursrapportage was bekend dat we ruim € 6,7 miljoen zouden ontvangen van het kabinet. We hebben de begroting hierop aangepast. Uiteindelijk hebben we van het Rijk bijna € 7,6 miljoen ontvangen. In totaal gaven we in 2020 € 2,2 miljoen uit en heeft € 2,5 miljoen aan compensatie betrekking op 2020. Het verschil van € 0,3 miljoen is de bijdrage die we ontvangen voor de uitvoering van de Tozo. Het restant van € 5 miljoen moeten we terugbetalen. In 2021 ontvangen we opnieuw geld van het kabinet.

Beleidsmatige verantwoording

De Tozo is een van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. We hebben alleen al in 2020 meer dan 700 aanvragen voor levensonderhoud en 51 aanvragen voor bedrijfskapitaal behandeld. We verwachten ook in 2021 nog veel aanvragen voor de Tozo-regeling.

Reservering 2021

Doel compensatie

In de decembercirculaire 2020 zijn extra gelden beschikbaar gesteld in 2021, omdat de coronacrisis nog niet voorbij is. We reserveren deze gelden, omdat we verwachten ook in 2021 nog extra kosten te moeten maken.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

129

Lasten

0

0

0

0

Financiële verantwoording

De extra gelden van € 129.000 zijn beschikbaar gesteld voor:

 • Bijzondere bijstand: € 10.250;
 • schuldenbeleid: € 30.250;
 • re-integratie bijstandsgerechtigden: € 24.250;
 • verkiezingen: € 35.250 (in 2021 is totaal € 87.750 extra geld ontvangen van het Rijk bovenop het al beschikbare bedrag in de begroting 2021);
 • cultuur: € 29.000.

Eind april is het vierde steunpakket bekend gemaakt. Deze bedragen zijn nieuw en komen bovenop de eerder genoemd € 129.000. De gelden worden via de meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld. Om deze reden benoemen we dit steunpakket apart. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 komen we hier op terug. Dan volgt ook de beleidsmatige verantwoording. Het steunpakket maart is totaal € 271.500 en bestaat uit:

 • Perspectief jeugd en jongeren: € 37.000;
 • Jongeren werk: € 13.000
 • Mentale ondersteuning:  € 11.000;
 • Activiteiten en ontmoetingen: € 7.250;
 • Afvalverwerking: € 40.500;
 • Bestrijden eenzaamheid: € 58.000
 • Extra begeleiding kwetsbare groepen: € 53.000;
 • Extra voorschoolse voorziening peuters: € 9.250.

Beleidsmatige verantwoording

 • Bijzondere bijstand: we ontvangen extra middelen in verband met de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Zo zijn we in staat om onze inwoners waar nodig te blijven ondersteunen.
 • Schuldenbeleid: ook ontvangen we extra gelden middelen voor de bestrijding van schuldenproblematiek.
 • Re-integratie bijstandsgerechtigden: we ontvangen middelen om de reguliere dienstverlening hiervoor op peil te houden/te intensiveren nu de instroom in de bijstand zal toenemen.
 • Verkiezingen: vanwege COVID-19 maken we extra kosten zoals: aanschaf materiaal ter bescherming van stembureauleden en kiezers, inrichting van stemlokalen, extra drukwerk en portokosten vanwege de mogelijkheid van briefstemmen voor 70-plussers. Ook maken we extra kosten vanwege het vervroegd stemmen. U kunt hierbij denken aan zaalhuur, catering en vergoedingen.
 • Cultuur: ons plan is om in 2021 een noodfonds op te richten. Verenigingen/stichtingen kunnen compensatie krijgen als ze dat nodig hebben. Dat betekent dat we niet iedereen een compensatie geven, alleen als je heel duidelijk kunt aangeven waar je het geld voor nodig hebt. Kortom, maatwerk voor de lokale verenigingen en stichtingen.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Doel compensatie

Niet iedereen is tijdens de coronacrisis uit de financiële problemen geholpen door eerdere steunmaatregelen. Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp met de regeling TONK.

Onderdeel
(x € 1.000)

Begroting 2020
primitief

Begroting 2020
na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Compensatie
Rijk/Provincie

Baten

0

0

0

0

174

Lasten

0

0

0

0

Financiële verantwoording

Eind april hebben we nog geen bedrag ontvangen van het Rijk. Het laatste bericht is dat wij € 174.000 ontvangen voor uitkeringen en uitvoeringskosten. We krijgen geen aparte vergoeding per besluit zoals bij de Tozo. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 komen we hier op terug.

Beleidsmatige verantwoording

We krijgen weinig aanvragen binnen en dat schijnt in het hele land zo te zijn. We hebben 3 TONK-uitkeringen toegekend en 2 afgewezen.  In totaal zijn er zo’n 7 tot 8 TONK-uitkeringen aangevraagd.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36