Jaarrekening

Verschillenanalyse financiële rechtmatigheid

Verschillenanalyse financiële rechtmatigheid

Inleiding
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door u zijn vastgesteld. Om de voorgenomen programmadoelstellingen te bereiken geven we geld uit. De uitgaven die we gedurende het jaar doen, moeten binnen de vastgestelde programmakaders blijven.

Bij de rechtmatigheidsbeoordeling van de overschrijdingen maken we gebruik van de volgende categorieën:

  1. Kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaand beleid en waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend;
  2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen bestaand beleid, maar waarvan de accountant vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd;
  3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door niet direct gerelateerde opbrengsten;
  4. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten;
  5. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid;
  6. Kostenoverschrijdingen bij open einde regelingen.

Formeel zijn alle overschrijdingen onrechtmatig. De overschrijdingen die vallen in de categorieën 4 t/m 6 tellen alleen niet mee in de oordeelsvorming (fouten) van de accountant. Reden hiervan is dat we deze overschrijdingen niet altijd kunnen voorkomen en ze niet in strijd zijn met het vastgestelde beleid. Bijvoorbeeld een kostenstijging als gevolg van meer aanvragen paspoorten.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting
2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Bedrijfsvoering

12.310

13.174

-864

Inwonerszaken

31.818

28.602

3.216

Ruimte

26.355

25.546

809

Totaal lasten (excl. saldo Jaarstukken en mutaties reserves)

70.483

 67.322

3.161

Algemene toelichting
Voor de programma's Inwonerszaken en Ruimte is hier geen toelichting opgenomen omdat de totale lasten binnen het toegekende budget van het programma zijn gebleven. Desondanks is onderaan toch een extra toelichting opgenomen van beide programma's

Programma Bedrijfsvoering (overschrijding lasten € 864.000)
Voorziening pensioenen wethouders € 620.000 (categorie 5)
Ieder jaar maken we een actuele berekening voor de pensioenverplichtingen van de wethouders. Op basis van deze berekening storten we € 620.000 extra in de voorziening. De kostenoverschrijding past binnen het bestaande beleid. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Overhead € 145.000 (categorie 4)
Op het taakveld overhead wordt een mix van allerlei uitgaven verantwoord. De belangrijkste die er uit springt is een extra uitgave van € 178.000 voor uitbetaald wachtgeld aan vertrokken wethouders. Deze uitgaven zijn verplicht. Hier tegenover staat voor hetzelfde bedrag een onttrekking uit de voorziening wachtgelden wethouders. Deze voorziening is gevormd bij het vaststellen van de jaarrekening 2019.

OZB woningen (€ 57.000) categorie 5)
De kosten voor de taxaties en de uitvoeringskosten (automatisering) zijn € 57.000 hoger. Deze kosten passen binnen het bestaande beleid.

Totaalbeeld
Uit de analyse van de kostenoverschrijdingen blijkt dat er in 2020 geen financiële onrechtmatige overschrijdingen plaatsvinden. Ze tellen niet mee als fout voor het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

Extra toelichting
Programma Inwonerszaken (lagere uitgaven € 3.216.000)
Sociaal domein (Inkomensregelingen)
De kosten voor de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)  zijn  ruim € 4,5 miljoen lager.  Hiertegenover staat een lagere vergoeding van het rijk.
Sociaal domein (Jeugd)
De kosten van het sociaal domein (Jeugd) zijn overschreden met € 1.689.000. Er was meer vraag naar zorg van jongeren en de aanvragen zijn complexer.

Programma Ruimte (lagere uitgaven € 809.000)
Grondexploitatie bedrijventerrein Doejenburg II
Het verschil van € 809.000 wordt veroorzaakt door het complex Doejenburg. Dit bedrag wordt verrekend met de boekwaarde van dit lopende complex.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36