Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

Balans per 31 december 2020

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa

Vaste passiva

Kosten geldleningen /saldo agio en disagio

0

0

Algemene reserve

4.615.734

4.600.285

Kosten onderzoek en ontwikkeling

0

0

Bestemmingsreserves:

8.868.904

5.659.533

Bijdrage aan activa van derden

0

0

Gerealiseerde resultaat

1.225.368

6.043.342

Totaal immateriële vaste activa

0

0

Totaal eigen vermogen

14.710.006

16.303.160

Investeringen met economisch nut:

18.248.731

17.950.581

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

2.992.834

2.769.689

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding kosten een heffing kan worden geheven

6.473.607

6.464.219

Door derden beklemde middelen (specifieke aanwending)

7.111.175

6.446.071

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:

2.344.008

1.928.346

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.589.877

5.829.523

Totaal materiele vaste activa

27.066.346

26.343.146

Totaal voorzieningen

15.693.886

15.045.283

Kapitaalverstrekkingen aan:

Obligatieleningen

0

0

- deelnemingen

95.687

95.687

Onderhandse leningen van:

- gemeenschappelijke regelingen

0

0

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

5.000.000

6.100.000

Leningen aan:

- binnenlandse bedrijven

0

0

- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido)

0

0

- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido)

0

0

- woningbouwcorporaties

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

- deelnemingen

0

0

- buitenlandse instellingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

Overige langlopende geldleningen u/g

199.222

338.522

Waarborgsommen

70.889

70.889

Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar

0

0

Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr.

5.070.889

6.170.889

Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar

0

0

Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar

185.772

184.127

Totaal financiele vaste activa

480.681

618.336

Totaal vaste activa

27.547.027

26.961.482

Totaal vaste passiva

35.474.781

37.519.332

Vlottende activa

Vlottende passiva

Grond- en hulpstoffen

0

0

Kasgeldleningen bij openbare lichamen

0

0

Onderhanden werk: gronden in exploitatie

8.880.730

11.310.096

Overige kasgeldleningen

0

3.500.000

Gereed product en handelsgoederen

1.488.961

2.023.587

Banksaldi

0

101.103

Vooruitbetalingen

0

0

Overige schulden

4.290.661

3.771.759

Totaal voorraden

10.369.691

13.333.683

Totaal netto-vlottende schulden met rente looptijd < 1 jr

4.290.661

7.372.862

Vorderingen op openbare lichamen

5.929.417

5.155.741

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar

0

0

Rekening-courantverhouding met het Rijk

741.756

0

Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen

0

0

Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar

0

0

Overige vorderingen

2.767.639

2.152.800

Overige uitzettingen

0

0

Totaal uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jr

9.438.812

7.308.541

Kassaldi

3.986

13.043

Banksaldi

453.878

32

Totaal liquide middelen

457.864

13.075

Voorschotbedragen door voorfinanciering uitkering met specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

Voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel, ontvangen van:

- Europese overheidslichamen

0

0

- Europese overheidslichamen

0

0

- het Rijk

0

0

- het Rijk

5.842.581

251.874

- overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

- overige Nederlandse overheidslichamen

472.908

411.246

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

778.675

953.453

Overige vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

2.511.137

3.014.920

Totaal overlopende activa

778.675

953.453

Totaal overlopende activa

8.826.626

3.678.040

Totaal vlottende activa

21.045.042

21.608.752

Totaal vlottende passiva

13.117.288

11.050.902

Totaal activa

48.592.069

48.570.234

Totaal passiva

48.592.069

48.570.234

Gewaarborgde geldleningen/garanties

3.154.114

3.398.512

Gewaarborgde geldleningen/garanties achtervang

32.132.119

26.932.119

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36