Paragrafen

Wat is een paragraaf?

Naast de programma's is het verplicht om zeven paragrafen in de jaarstukken op te nemen. De informatie over deze onderwerpen is vaak versnipperd in de begroting opgenomen. De paragrafen beogen deze informatie gebundeld aan te bieden.

De onderwerpen van de paragrafen zijn onder andere belangrijk voor het vergroten van het inzicht in de financiële positie en het risicoprofiel van de gemeente.

De op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zeven verplichte paragrafen zijn:

  • lokale heffingen
  • weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • onderhoud kapitaalgoederen
  • financiering
  • bedrijfsvoering
  • verbonden partijen
  • grondbeleid

In 2020 hebben we bovendien een speciale Corona/COVID-19 paragraaf toegevoegd. De Coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen. Onder meer op het gebied van economie, financiën, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein. COVID-19 is een gebeurtenis die we niet aan een specifiek programma toe kunnen rekenen. Toch is het wenselijk om u en onze inwoners in één integraal overzicht mee te nemen in de maatregelen die we hebben genomen en toe te lichten welke gevolgen COVID-19 heeft (gehad) voor onze gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36