Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wij hebben een groot deel van ons vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, wegen en bruggen, openbare verlichting, groen, riolering en water. Het onderhoud van deze goederen is een kerntaak van de gemeente en van groot belang voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in beleids- en beheerplannen. In deze paragraaf gaan wij per kapitaalgoed in op het beleid, de kwaliteitsnormen, het onderhoud, de financiële middelen en de risico's die met het onderhoud samenhangen.

Beleid(skaders)

Het beleidskader is vastgelegd in:

  • Integraal overzicht beheerplannen openbare ruimte 2020
  • Beleidsplan Begraafplaatsen 2020
  • Beleidsplan Openbare verlichting 2020
  • Beleidsplan Groen 2020
  • Beheerplan MJOP gemeentelijk vastgoed 2021 t/m 2035 (vastgesteld in de raadsvergadering van 26 januari 2021)

Externe ontwikkelingen

In mei 2020 stelde u het beleidskader en de integrale beheerplannen openbare ruimte vast. De beheerplannen zijn gericht op een effectieve inzet van onze middelen om onze leefomgeving en het gemeentelijk vastgoed in de toekomst duurzaam en efficiënt te onderhouden. Naast de kwantiteit van het areaal geeft het ook inzicht in de kwaliteit, de kosten, hoe en wanneer we het onderhoud uitvoeren.

We zien een ontwikkeling om lichtmasten en andere gemeentelijk objecten in de buitenruimte te gebruiken om het 5G netwerk op uit te rollen. Vanuit de telecomwetgeving is er de wens om minder antennes te plaatsen en toch een goede netwerkdichtheid te hebben. Momenteel ligt er een wetsvoorstel om hiervoor gebruik te maken van gemeentelijke objecten, zoals lichtmasten. Gevolg is dat wij minder zeggenschap hebben over de lichtmast. Andere partijen kunnen dan besluiten nemen die wijzigingen geeft in onze buitenruimte.

In het buitengebied worden er sinds 2019 de nodige werkzaamheden uitgevoerd in de bermen door de aanleg van glasvezel. Om de wegen en bermen op een goede manier in stand te houden is het denkbaar dat we meer beschoeiingen moeten plaatsen. Dit kan extra uitgaven in aanleg en onderhoud met zich meebrengen.

Momenteel worden op de armaturen van onze lichtmasten  steeds vaker connectoren gebouwd. Hierop kunnen verschillende zaken worden aangesloten, zoals bewegingsmelders, verkeerstellers, en camera's. Vooralsnog maken we geen gebruik van extra zaken aan de lichtmast, maar de armaturen worden deels al wel (standaard) van een zogenaamde Zhaga connector voorzien.

Het plaatsen van kunststof beschoeiing is ons goed bevallen. De extra kosten zijn minimaal, maar uitvoeringstechnisch kunnen wij zaken nog verbeteren. In de toekomst plaatsen wij bij lagere beschoeiingen de kunststof variant. Doorontwikkeling is denkbaar om ook de hogere beschoeiingen in kunststof uit te gaan voeren.

In de startnotitie klimaatvisie gemeente Buren staan de internationale afspraken over de vermindering van de CO2 uitstoot. In de uitvoering moet blijken hoe wij die invullen en wat daar de financiële gevolgen van zijn.
In het kader van de energietransitie vraagt de regie op het beheer van de ondergrond (kabels, leidingen, riolering, etc.) in de toekomst extra en wellicht andere aandacht.

Risico's

Binnen de vastgoedportefeuille constateren we een aantal risico's:

  • Twee verenigingsgebouwen die op gemeentegrond staan en waarvoor contractueel (nog) niets geregeld is. Strikt juridisch gezien is de gemeente door natrekking eigenaar van de gebouwen. Feitelijk zijn/gedragen de verenigingen zich nu als eigenaar. Afhankelijk van de uitkomsten van het op te stellen accommodatiebeleid en de gesprekken met de verenigingsbesturen hierover wordt hier nader invulling aan gegeven. Op dat moment worden ook de financiële gevolgen voor de gemeente inzichtelijk.
  • Drie dorpshuizen die niet in eigendom zijn van de gemeente maar waarvoor in het verleden contractuele afspraken zijn gemaakt over het onderhoud en eventuele teruglevering van het pand aan de gemeente. Deze afspraken moeten geactualiseerd en worden meegenomen in het accommodatiebeleid.
  • BVV - btw risico op vitaliteitsbijdrage - dit onderwerp en risico was destijds in de besluitvormende raad over de verzelfstandiging van de Burense voetbalverenigingen niet voorzien. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de gemeente deze btw kan compenseren via het btw compensatiefonds.

Conclusie

Met het vaststellen van de beheerplannen in mei 2020 en het meerjarenonderhoudsplan in december 2020 voldoen we aan de laatste actualisatie van de begrotingsrichtlijnen. Er is voldoende budget beschikbaar om onze kapitaalgoederen op het juiste kwaliteitsniveau te onderhouden. Ook beschikken wij nog over een aparte bestemmingsreserve Beheer Kapitaalgoederen van € 598.000 voor onvoorziene risico's.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36