Programma's

Wat is een programma?

Een programma is een samenhangend geheel van taakvelden en daarbinnen activiteiten. In de begroting is het programma het niveau waarop de raad de budgetten autoriseert.

De raad bepaalt het aantal programma’s en hoe de activiteiten onder een programma worden samengevoegd in de verplichte taakvelden.

 In 2020 hebben wij drie programma’s:

  1. Inwonerszaken
  2. Ruimte
  3. Bedrijfsvoering

Per programma gaan wij in op de drie W-vragen:

  1. Wat hebben wij bereikt?

Hier gaan we in op de hoofddoelstelling, externe ontwikkelingen, beleidskaders en risico’s. De hoofddoelstelling is een algemene doelstelling en gaat over alle aspecten van het programma. De ontwikkelingen gaan over nieuwe externe ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het programma, te behalen resultaten en uit te voeren activiteiten. Bij de beleidskaders presenteren wij het door u vastgestelde beleid. Bij de risico’s presenteren wij de belangrijkste risico’s die voor het programma gelden.
Hierbij nemen we ook de (verplichte) BBV-indicatoren en enkele gemeentelijke indicatoren op.

  1. Wat hebben we daarvoor gedaan?

In deze paragraaf gaan wij per programma in op de in 2020 uitgevoerde activiteiten, die hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen. In enkele gevallen hebben we ook kengetallen opgenomen. ook nemen wij hier op hoofdlijnen informatie op over de verbonden partijen die een deel van onze taken uitgevoerd hebben. In de paragraaf verbonden partijen is alle relevante informatie opgenomen.

  1. Wat heeft het gekost?

Hier presenteren wij de exploitatiekosten behorende bij de programma's.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36